ข้อมูล/คู่มือ/แบบฟอร์ม

คู่มือการเขียนเอกสารประกอบการสอนของมรภ.เลย

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
หลักการกำหนดรหัสวิชา
การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) CLCIK >> รายละเอียด

แบบฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตรใหม่) CLICK >> รายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารเพื่อนำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) CLICK >> รายละเอียด
แบบฟอร์ม มคอ.2 CLICK >> รายละเอียด
แบบฟอร์ม มคอ.02 CLICK >> รายละเอียด
ร่าง มคอ.02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี CLCK >> รายละเอียด new
ร่าง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร CLCK >> รายละเอียด new
แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CLICK >> รายละเอียด new
แบบฟอร์มตารางปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร CLICK >> รายละเอียด new
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) CLICK>> รายละเอียด

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) CLICK>> รายละเอียด

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) CLICK>> รายละเอียด

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) CLICK>> รายละเอียด

KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) CLICK>> รายละเอียด

ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี CLICK>> รายละเอียด