ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2555

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   >> CLICK

——————————————————————————————————-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2555

สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป   >> CLICK

——————————————————————————————————-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2554

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป   >> CLICK

——————————————————————————————————-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2550

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป   >> CLICK