ติดต่อสำนัก

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ชั้น 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์/Fax : 0-4281-3060

โทรศัพท์ : 0-4283-5224-8 ต่อ 41126 – 41132

E-mail : lru.academic@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/academiclru