ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 จึงให้นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติตามประกาศที่แนบมานี้  >> คลิก