ประกาศ การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในภาคปกติระดับปริญญาตรีได้ตามศักยภาพและความสนใจ ภายใต้การให้บริการสนับสนุนเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับนักศึกษาคนพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศที่แนบนี้ >> คลิก