ประกาศ การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรียน

ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

 —————————

               ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี  ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว  แต่มีบางรายวิชา  บางกลุ่มเรียน มีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันที่  ๒๙ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนวิชาเรียนในหมวดดังกล่าวในภาคเรียนนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒