ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

—————————————————————-

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> อ่านประกาศเพิ่มเติม CLICK

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK

วันที่ รายละเอียด
สมัครทางไปรษณีย์

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอน >> CLICK

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 ถึง

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >> CLICK
สมัครด้วยตนเอง

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ถึง

วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย (ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย >> CLICK)