ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศเรื่องการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  2/2561  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ไปแล้ว แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้มีนโยบายกำหนดการเปิดภาคเรียนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมในปีการศึกษา 2562  จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาเฉพาะบางกิจกรรม >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม