ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่  3/2561

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียน
ที่ 3/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม