ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามบัญชีท้ายประกาศ >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม