ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดังนี้ >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม