ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประเภทรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2562

   ——————————–

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย บัดนี้   ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)  >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562 >> คลิก