ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารและตำราของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระบบการแต่งตั้งและการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา