ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เดิมชื่อฝ่ายทะเบียนประมวลผล  ซึ่งก่อตั้งพร้อมวิทยาลัยครูเลย ในปี พ.ศ. 2516  และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในวันที่ 10  มิถุนายน 2519 โดยรับนักศึกษารุ่นแรกในระดับประกาศนียบัตร (ป.กศ.)  ในปีการศึกษา  2521 ได้รับนักศึกษาระดับ  ป.กศ.สูง และต่อมาในปี พ.ศ. 2522  เริ่มรับนักศึกษาในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป. ) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยเปิดศูนย์ฝึกอบรมอยู่ในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

และในปี พ.ศ.  2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็นสถาบันราชภัฏ  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักส่งเสริมวิชาการ  ตามโครงสร้างในพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเลย  พ.ศ. 2540  โดยมีโครงสร้างงานหลัก 4  ฝ่ายงาน คือ  งานทะเบียนและประมวลผล,  งานหลักสูตรและแผนการเรียน,  งานเอกสารการศึกษาและศูนย์หนังสือ  และงานเลขานุการ  ให้บริการทางการศึกษาในงานหลักและโครงการต่าง ๆ  รวม 5 ประเภท คือ การเรียนการสอนภาคปกติ,  โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.),  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักธุรกิจ  และโครงการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน (กศ.อช.) โครงการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น (กศ.อท.) และโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (พ.ค.)

เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีผลบังคับใช้ และส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล  สถาบันราชภัฏเลยจึงเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2547   สำนักส่งเสริมวิชาการ  จึงใช้ชื่อเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2548 และมีโครงสร้างงานหลัก 4 ฝ่ายงาน คือ  งานทะเบียนและประมวลผล  งานหลักสูตรและแผนการเรียน   งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และงานบริหารงานทั่วไป

ใน ปี  พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยได้มีมติให้บัณฑิตวิทยาลัยมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเรียกว่างานบัณฑิตศึกษา  และในปีเดียวกันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) มาเป็น  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.พ.)

สำหรับประวัติความเป็นมาของงานบัณฑิตศึกษา  มีดังนี้

ในปี  พ.ศ.  2538  สถาบันราชภัฏเลยเริ่มพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโทโดยมุ่งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันราชภัฏให้ใช้เป็นหลักสูตรกลางที่สถาบันราชภัฏอื่นสามารถนำไปใช้เปิดสอนได้และสถาบันราชภัฏเลยได้เปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 โดยให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ และเปิดการเรียนการสอนอีกหลายสาขา  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา เปิดสอนเป็นรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เปิดสอนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2543 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ เปิดสอนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เปิดสอนรุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2546

เมื่อสถาบันราชภัฏเลยได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใน พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนฐานะสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาและขยายสาขาและระดับการศึกษาให้สูงขึ้น  โดยภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2547 ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นแรกและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547และเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการและการประเมินโครงการและสาขาภาษาอังกฤษ รุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2548

ในช่วงเวลาเดียวกันได้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค รุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และเปิดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549   ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นงานบัณฑิตศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

***********************