แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

       ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ บริการด้วยน้ำใจ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

 

       วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเป็นแหล่งข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง มีกระบวนการในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประสานงาน และให้บริการแก่ทุกฝ่ายด้วยน้ำใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรองรับประชาคมอาเซียน

 

       พันธกิจ

1.  วางแผน และดำเนินการสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

2.  บริหารจัดการแผนการเรียนการสอน

3.  วางแผน จัดทำ และควบคุมสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารทางการศึกษา

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

6.  ให้บริการและประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษา

7.  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน

8.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมข้อมูลด้านวิชาการ

9. ให้บริการข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

10.  ประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

11.  พัฒนาบุคลากร

 

       วัตถุประสงค์

1.  เพื่อวางแผน และดำเนินการสรรหา และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

2.  เพื่อบริหารจัดการแผนการเรียนการสอน

3.  เพื่อวางแผน จัดทำ และควบคุมสารสนเทศด้านงานทะเบียนและประมวลผล

4.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเอกสารทางการศึกษา

5.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

6. เพื่อบริการและประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษา

7. เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน

8. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมข้อมูลด้านวิชาการ

9.  เพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องแก่ทุกหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

10. เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

11. เพื่อพัฒนาบุคลากร

 

       นโยบาย

เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความสะดวก  คล่องตัว  เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

 

***********************